RSS    

   Ринок цінних паперів

Ринок цінних паперів

Зміст

стор.

Вступ………………………………………………………………………………. 2

Розділ 1. Поняття цінних паперів та їх класифікація……….………………….. 4

1.1. Основні види цінних паперів…………………………………………. 6

1.2. Механізм формування курсової вартості цінних паперів та ди-

відендна політика ……………………………………………………… 14

Розділ 2 .Ринок цінних паперів, інвестиції та економічне відтворення……….

22

2.1. Біржовий та позабіржовий ринки цінних паперів…………………... 25

2.2. Механізм акумулювання інвестиційних ресурсів та оцінка

ризиків на ринку цінних паперів …………………………………….… 32

2.2. Фондові індекси……………………………………………………….… 37

2.3. Фондові кризи у ринковій економіці………………………………….. 53

Розділ 3. Основні проблеми та перспективи розвитку фондового ринку в

Україні …………………………………………………………………… 58

3.1. Етапи формування фондового ринку в Україні……………………….. 59

3.2.Сучасний стан фондового ринку в Україні…………………………….. 63

3.3.Проблеми розвитку Національної депозитарної системи…………….. 72

3.4. Шляхи поліпшення функціонування фондового ринку України…….

80

Висновки…………………………………………………………………………… 84

Додатки……………………………………………………………………………… 90

Література …………………………………………………………………………... 110

Вступ.

На початку 90-х років наша країна стала на шлях створення

ринкової економіки. Ринкова трансформація економіки України передбачає не

тільки зміни в галузі відносин власності і виробничих відносин, а й

найскоріше формування адекватної цим відносинам фінансово-кредитної

системи. Одночасно з реформуанням народногосподарського комплексу в Україні

повинно відбутися динамічне становлення ринку цінних паперів. Його

формування в Україні є центральною ланкою ринкових перетворень і сприятиме

оздоровленню економіки вцілому, інвестуванню її стрижневих галузей і

об’єктів, прискоренню процесу приватизації державного майна.

Метою роботи є аналіз стану і розвитку фондового ринку в

Україні в умовах становлення ринкових відносин.

Предметом дослідження є проблеми відтворювального та

інвестиційного процесів в Україні.

Об'єктом дослідження є фондовий ринок України.

Теоретико-методологічною основою дипломної роботи є

використання сучасних досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених в

економічній науці стосовно проблем функціонування фондового ринку.

Статистичну базу дослідження становлять дані Державної комісії з цінних

папрів та фондового ринку, Держкомстату та економічних і політичних

періодичних видань.

Ринок цінних паперів є найвищою формою розвитку товарно-

грошових відносин. При гармонійному розвитку, розвинутій інфраструктурі,

налагодженому правовому забезпеченні механізмів захисту інтересів всіх його

учасників — інвесторів, емітентів, посередників — він є потужним

прискорювачем економічного розвитку будь-якої країни.

Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально –

економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому.

Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну

сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної

структури суспільства, підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і

вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення

до ринкових відносин.

На ринках цiнних паперiв формуються вихiднi критерii для

оцiнки ефективностi нових вкладень, здiйснюється економiчний контроль за

ефективною дiяльнiстю акцiонерних пiдприємств. Особливо це важливо для

“захисту” пiдприємництва вiд наслiдкiв комерцiйного ризику в сучасних

умовах, рiзких змiн у структурi свiтового господарства, стрибкiв у динамiцi

товарних цiн, вiдсоткових ставок, валютних курсiв.

Ринки цiнних паперiв ( особливо короткостроковi )

вiдiграють важливу роль у регулюваннi грошового обiгу та кредиту. Досвiд

останнiх десятирiч у країнах Заходу свiдчить, що iснування розгалуженої

мережi ринкiв цiнних паперiв у багатьох ситуацiях може стримувати розвиток

iнфляцiйних процесiв. Це пов’язано з тим, що наявнiсть значної кiлькостi

рiзних цiнних паперiв допомагає зв’язати частину невитрачених грошових

ресурсiв споживачiв, перевести їх з положення незадоволеного поточного

попиту в положення, що забеспечує iх збереження. За недостатнього розвитку

( або вiдсутностi ) ринку цiнних паперiв може скластися драматична проблема

розмiщення державних позик, викликана дефiцитнiстю бюджету.

Успішне функціонування економіки в умовах ринку не можливе

без розвиненого й стійкого фондового ринку. Для стабілізації фінансового

становища у зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів держави постає

необхіднсть забезпечити розширене відтворення шляхом залучення та

“переливу” коштів через фондовий ринок. Розвиток ринку цінних паперів є

своєрідним індикатором лібералізації економіки й успішного проведення

ринкових реформ.

В даний час у розвинутих краiнах ринки цiнних паперiв

належать до числа найбiльш динамiчно зростаючих елементiв фiнансовоi сфери.

Оборот на нових ринках цiнних паперiв зростає в багато разiв швидше, нiж

обсяг операцiй на товарних ринках i на традицiйних ринках комерцiйного та

банкiвського кредиту. Формування ринкiв цiнних паперiв означає високий

ступiнь економiчного розвитку. З ускладненням господарського механiзму

функцii ринкiв цiнних паперiв стають дедалi рiзноманiтнiшими. Система цих

ринкiв створює необхiдний i важливий компонент сучасного механiзму

економiчного регулювання. Так, у краiнах Заходу рух капiталiв, перерозподiл

трудових i матерiальних ресурсiв мiж рiзними галузями виробництва

найчастiше опосередковується ринками цiнних паперiв. В умовах, коли

величезнi обсяги капiталу виявляються зв’язаними на тривалий перiод у тiй

чи iншiй продуктивнiй формi, саме ринки цiнних паперiв надають економiцi

тої гнучкостi й мобiльностi, яка забезпечує можливiсть швидкого переливу

ресурсiв з одних галузей в iншi i здiйснення структурної перебудови

виробництва. На вiдмiну вiд iнших фiнансових ринкiв тiльки ринки цiнних

паперiв є дiйовим iнструментом розподiлу й перерозподiлу капiталу

корпорацiй мiж галузями.

Розділ 1: поняття цінних паперів та їх класифікація.

Цiннi папери - це грошовi документи, що засвiдчують

право власностi на той чи iнший вид капiталу, визначають вiдносини

юридичноi особи, яка їх випустила, та їхнього власника й передбачають

виплату доходу у виглядi дивiдендiв або вiдсоткiв, а також можливicть

передання грошових та iнших прав, що випливають iз цих документiв, iншим

особам.[1]

Цiннi папери можуть бути iменними або на пред’явника.

Iменнi цiннi папери, якщо дозволяє чинне законодавство, можна передавати

iншим особам шляхом передавальних записiв, що засвiдчують перехiд прав на

цiнний папiр до iншої особи. Цiннi папери на пред’явника обертаються

вiльно. Всі цінні папери, що обертаються на ринку, можна розділити на трьох

групи: акції, облігації і спеціальні цінні папери. Що стосується

інвестицій і стабільності припливу прибутку, найбільше якісними рахуються

державні облігації, особливо короткострокові ощадні векселя. Потім йдуть

приватні облігації й акції значних компаній, що регулярно сплачують

дивіденди. Цiннi папери можуть використовуватися для розрахункiв, а також

як застава для забеспечення платежiв i кредитiв. Випускає їх юридична

особа, яка забов’язується виконувати обов’язки, що випливають з умов

випуску цiнних паперiв.

Перелік видів цінних паперів, які можуть випускатися і

обертатися в Україні, визначається ст. 3 Закону України «Про цінні папери і

фондову біржу». Відповідно до цього закону, до випуску та обігу в нашій

державі допущені: акції, облігації внутрішніх державних і місцевих позик,

облігації підприємств, казначейські зобов»язання держави, ощадні

сертифікати, векселі, приватизаційні папери. Крiм перелiчених видiв цiнних

паперiв, що є за своєю економiчною природою фiктивним капiталом першого

порядку, в практицi фондової бiржi широко застосовуються також похiднi

цiннi папери - фiктивний капiтал другого i третього порядкiв. До них

належать депозитнi cвiдоцтва i варранти, сертифiкати iнвестицiйних фондiв

та компанiй, опцiони i ф’ючерси. Динаміку розподілу емісій цінних паперів у

1997-1999рр. Відображено у додатку № 1.

Цінні папери з фіксованим прибутком ( це боргові

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.