RSS    

   Аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльност

Аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльност

Размещено на http://www.allbest.ru/

аналіз фінансового стану підприємства

та фінансових результатів його діяльності

Для проведення аналізу фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності необхідно провести аналіз таких показників:

- фінансова стабільність;

- платоспроможність та ліквідність;

- рентабельність активів і капіталу підприємства;

- рух грошових коштів за видами діяльності;

- формування фінансових результатів підприємства;

- чистий прибуток.

Ліквідність підприємства -- це його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів.

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на такі групи:

Найбільш ліквідні активи (А1) -- це суми за всіма статтями коштів та їх еквівалентів, тобто гроші, які можна використати для поточних розрахунків. Сюди належать також короткострокові фінансові вкладення, цінні папери, які можна прирівняти до грошей (це рядки 150, 220, 230, 240 другого розділу активу балансу).

Активи, що швидко реалізуються, (А2) -- це активи, для перетворення яких на гроші потрібний певний час. У цю групу включають дебіторську заборгованість (рядки 160 до 220). Ліквідність цих активів є різною і залежить від суб'єктивних та об'єктивних факторів: кваліфікації фінансових працівників, платоспроможності платників, умов видачі кредитів покупцям тощо.

Активи, що реалізуються повільно (А3), -- це статті 2-го розділу активу балансу, які включають запаси та інші оборотні активи (рядки 100 до 140 вкл., а також ряд. 250). Запаси не можуть бути продані, поки немає покупця. Інколи певні запаси потребують додаткової обробки для того, щоб їх можна було продати, а на все це потрібен час.

Активи, що важко реалізуються (А4), -- це активи, які передбачено використовувати в господарській діяльності протягом тривалого періоду. У цю групу включають усі статті 1-го розділу активу балансу («Необоротні активи»).

Пасиви балансу відповідно до зростання строків погашення зобов'язань групуються так:

Негайні пасиви (П1) -- це кредиторська заборгованість (рядки 530 до 610 вкл.), розрахунки за дивідендами, своєчасно не погашені кредити (за даними додатку до балансу).

Короткострокові пасиви (П2) -- це короткострокові кредити банків (рядок 500), поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями (рядок 510), векселі видані (рядок 520). Для розрахунку основних показників ліквідності можна користуватися інформацією 4-го розділу балансу («Поточні зобов'язання»).

Довгострокові пасиви (П3) -- це довгострокові зобов'язання --

3-й розділ пасиву балансу.

Постійні пасиви (П4) -- це статті 1-го розділу пасиву балансу («Власний капітал») -- (ряд. 380, а також ряд. 430, 630).

Щоб зрозуміти ступінь ліквідності підприємства необхідно провести аналіз, порівняймо показники 2009 та 2010 років. Аналіз ліквідності підприємства передбачає два етапи:

- складання балансу ліквідності (таблиця №1, 2);

- розрахунок та аналіз основних показників ліквідності.

Ліквідність балансу -- це рівень покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобов'язань.

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки за кожною групою активу і пасиву балансу.

Таблиця №1. Аналіз ліквідності підприємства за 2009 рік, тис. грн

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітногоперіоду

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітногоперіоду

Платіжний надлишок або недостача

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

1. Найбільш ліквідні активи (А1)

230, 240

77,3

14

1. Негайні пасиви (П1)

540--610

43196,8

25562,8

-43119,5

-25548,8

2. Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

33978,9

10169,8

2. Короткострокові пасиви (П2)

500--530

57137,9

53708,8

-23159

-34167

3. Активи, що реалізуються повільно (А3)

100, 120, 130, 140, 250, 270

27676,7

15132,3

3. Довгострокові пасиви (П3)

480

2291,6

1145,8

25385,1

13986,5

4. Активи, що важко реалізуються (А4)

080

74165

71005,6

4. Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

33271,6

15904,3

40893,4

55101,3

Баланс

280

135897,9

96321,7

Баланс

640

135897,9

96321,7

Таблиця №2. Аналіз ліквідності підприємства за 2010 рік, тис. грн

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітногоперіоду

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітногоперіоду

Платіжний надлишок або недостача

на початок звітного періоду

на кінець звітного періоду

1. Найбільш ліквідні активи (А1)

230, 240

14

125,6

1. Негайні пасиви (П1)

540--610

25562,8

19125,9

-25548,8

-19000,3

2. Активи, що швидко реалізуються (А2)

150, 160, 170, 180, 210, 220

10169,8

14378,2

2. Короткострокові пасиви (П2)

500--530

53708,8

48736,6

-43539

-34358,4

3. Активи, що реалізуються повільно (А3)

100, 120, 130, 140, 250, 270

15132,3

17725,9

3. Довгострокові пасиви (П3)

480

1145,8

35207

13986,5

-17481,1

4. Активи, що важко реалізуються (А4)

080

71005,6

71772,1

4. Постійні пасиви (П4)

380, 430, 630

15904,3

932,3

55101,3

70839,8

Баланс

280

96321,7

104001,8

Баланс

640

96321,7

104001,8

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.