RSS    

   Ринок цінних паперів

Ринок цінних паперів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « Ринок цінних паперів »

Вариант – № 8

Слухач : ........................…………..................Сидоркевич Дмитро

Іванович

Спеціальність, група : ..................ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник : ...................................................Тисьминецька

Лариса Олександрівна

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси

2002 р.

З А В Д А Н Н Я

1. Учасники ринку цінних паперів, їх характеристика

......................................- 3

2. Реєстратор іменних цінних паперів, необхідні умови для профес-сійної

діяльності на ринку цінних паперів в ролі реєстратора ................- 8

3. Види акціонерних товаривств, особливості їх

діяльності.....................- 11

Література

............................................................................

..................................................................- 19

1. Учасники ринку цінних паперів, їх характеристика.

Згідно Закона України « Про державне регулювання ринку цінних паперів

в Україні » учасниками ринку цінних паперів є [2, ст.1]:

- емітенти;

- інвестори;

- особи, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів.

Професійна діяльність на ринку цінних паперів -

підприємницька діяльність по перерозподілу фінансових ресурсів за

допомогою цінних паперів та організаційному, інформаційному,

технічному, консультаційному та іншому обслуговуванню випуску та обігу

цінних паперів, що є, як правило, виключним або переважним видом

діяльності;

Інвестор на ринку цінних паперів - фізична або юридична особа,

яка придбаває цінні папери від свого імені та за свій рахунок з

метою одержання доходу чи збільшення вартості цінних паперів або набуття

відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до

чинного законодавства;

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право

володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою,

яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату

доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі

грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника. Іменні цінні

папери, якщо інше не передбачено цим Законом або в них спеціально не

вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного

індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним

папером до іншої особи).

Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.

Цінні папери можуть бути використані для здійснення

розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і

кредитів.

Відновлення втрачених іменних цінних паперів провадиться

державними органами, підприємствами, установами і організаціями, що

випустили ці папери.

Спадкоємство цінних паперів здійснюється відповідно до

цивільного законодавства України.

Поняття, особливі умови випуску, використання та обігу

приватизаційних паперів визначаються спеціальним законодавством України.

Емітент цінних паперів (далі - емітент) - держава в особі

уповноваженого органу, юридична особа і у випадках, передбачених

законодавством, фізична особа. Емітент від свого імені випускає цінні

папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх

випуску.

Емітент повинен усі зобов'язання, що виникають у зв'язку з випуском

цінних паперів, виконувати в строки і в порядку, передбачені цим

Законом, іншими актами законодавства України, а також рішеннями про випуск

цінних паперів.

Права і обов'язки щодо цінних паперів виникають з моменту їх передачі

емітентом або його уповноваженою особою одержувачу (покупцю) чи його

уповноваженій особі.

Відповідно до Закону «Про цінні папери та фондову біржу» в Україні

можуть випускатися такі види цінних паперів [3, ст.3]:

акції;

облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;

облігації місцевих позик;

облігації підприємств;

казначейські зобов'язання республіки;

ощадні сертифікати;

інвестиційні сертифікати;

векселі;

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що

засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного

товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на

участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини

прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при

ліквідації акціонерного товариства.

Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та

простими. Громадяни вправі бути власниками, як правило, іменних акцій.

Обіг іменної акції фіксується у книзі реєстрації акцій, що ведеться

товариством. До неї має бути внесено відомості про кожну іменну акцію,

включаючи відомості про власника, час придбання акції, а також

кількість таких акцій у кожного з акціонерів.

По акціях на пред'явника у книзі реєструється їх загальна

кількість.

Привілейовані акції дають власникові переважне право на

одержання дивідендів, а також на пріоритетну участь у розподілі майна

акціонерного товариства у разі його ліквідації. Власники привілейованих

акцій не мають права брати участь в управлінні акціонерним

товариством, якщо інше не передбачено його статутом.

Привілейовані акції можуть випускатися із фіксованим у

процентах до їх номінальної вартості щорічно виплачуваним

дивідендом. Виплата дивідендів провадиться у розмірі, зазначеному в акції,

незалежно від розміру одержаного товариством прибутку у відповідному

році. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата

дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок

резервного фонду.

Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам, по простих

акціях перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам

останніх може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених

іншим акціонерам.

Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що

перевищує 10 процентів статутного фонду акціонерного товариства.

Порядок здійснення переважного права на одержання дивідендів

визначається статутом акціонерного товариства.

Власник акції має право на частину прибутку акціонерного

товариства (дивіденди), на участь в управлінні товариством (крім власника

привілейованої акції), а також інші права, передбачені цим Законом,

іншими законодавчими актами України, а також статутом акціонерного

товариства.

Акція є неподільною. У разі коли одна і та ж акція належить кільком

особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої

права через одного з них або через спільного представника.

Рішення про випуск акцій приймається засновниками

акціонерного товариства або загальними зборами акціонерів

акціонерного товариства.

Рішення про випуск акцій оформляється протоколом.

Протокол рішення про випуск акцій повинен обов'язково містити:

фірмове найменування емітента та його місцезнаходження; розмір статутного

фонду або вартість основних і оборотних фондів емітента; цілі та предмет

його діяльності; зазначення службових осіб емітента; найменування

контролюючого органу (аудиторської фірми); дані про розміщення раніше

випущених в обіг цінних паперів; мету випуску акцій; зазначення

категорій акцій; кількість іменних акцій та акцій на пред'явника;

кількість привілейованих акцій; загальну суму емісії і кількість акцій;

номінальну вартість акцій; кількість учасників голосування та порядок його

проведення; порядок виплати дивідендів; строк і порядок передплати акцій та

їх оплати; строк повернення коштів при відмові від випуску акцій;

черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями); порядок

повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій; права власників

привілейованих акцій; переважне право на придбання акцій при новій

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.