RSS    

   Гендерний паспорт Луганської област

Гендерний паспорт Луганської област

1

ГЕНДЕРНИЙ ПАСПОРТ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗМІСТ

Вступ

Показники

1 Демографічні показники

2 Міграція населення

3 Охорона здоров'я

4 Зайнятість та безробіття

5 Пенсійне забезпечення

Висновок

Список джерел

Вступ

Тема курсової роботи «Гендерний паспорт Луганської області».

Мета роботи - згідно статистичних даних Держстандарту України по Луганській області розробити гендерний паспорт області з наданням демографічних показників, міграції населення, охорони здоров'я, зайнятості та безробіття, пенсійного забезпечення.

Показники:

1. Демографічні показники

Розподіл населення Луганської області за статтю (2001, 2005-2008)

Розподіл населення Луганської області за віковими групами (2006-2008)

Розподіл народжених за статтю по Луганській області (2001, 2005-2008)

Відпустки по догляду за дитиною у Луганській області (2005-2008)

Розподіл померлих за статтю по Луганській області (2001, 2005-2008)

Розподіл померлих за статтю та окремими віковими групами по Луганській області (2006-2008)

Середня очікувана тривалість життя при народженні (2002-2007)

Шлюбний стан населення Луганської області (за даними переписів населення (1989, 2001)

Розподіл осіб, які вступили до шлюбу, за віком по Луганській області (2001, 2005-2008)

Співвідношення шлюбів та розлучень (2005-2008)

Розподіл мігрантів за статтю та потоками по Луганській області (2007-2008)

Розподіл мігрантів за віком по Луганській області за 2008 рік

Міграційна активність населення за віком мігрантів Луганської області за 2008 рік

2. Міграція населення

Розподіл мігрантів за статтю та потоками по Луганській області

Розподіл мігрантів за віком по Луганській області за 2008 рік

3. Охорона здоров'я

Стан здоров'я населення (2006-2008)

Кількість зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам (2006-2007)

Травматизм на виробництві (1991, 2001, 2005-2007)

Розподіл померлих за статтю та окремими причинами смерті по Луганській області (2005-2008)

4. Зайнятість та безробіття

Кількість фактично вивільнених осіб у Луганській області (2006-2008)

Рівень безробіття населення за віковими групами та статтю (2007)

Рівень зайнятості населення за статтю та віковими групами (2006-2007)

Кількість штатних працівників по Луганській області (2005-2008)

Працевлаштування незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості Луганської області (2006-2008)

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників (за статтю,2006-2008 )

5. Пенсійне забезпечення

Середній рівень річного доходу пенсіонерів (2006-2008)

Вікові групи населення, основним джерелом доходів яких є трудова пенсія (2006-2008)

1 ДЕМОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Сьогодні країна потерпає від поєднання дії економічної, екологічної і демографічної криз, які посилюють одна одну і не дають їй вийти на шлях підвищення рівня життя населення і сталого соціально-економічного розвитку. Демографічні процеси є індикаторами суспільних явищ, відображенням тих чи інших змін.

Наприкінці 80-х років у сфері відтворення населення Луганської області почали домінувати негативні процеси, які згодом переросли в демографічну кризу.

Структура населення за статтю та віком суттєво впливає на природний та міграційний рух населення. Нормальне відтворення населення вимагає рівноваги чоловіків та жінок у його структурі. Особливо це важливо у дітородному і працездатному віці. Порушення балансу ускладнює укладання шлюбів, збільшує ризик розлучень, призводить до появи неповних сімей.

Динаміка статево-вікової структури населення області свідчить про стабільну перевагу жінок у його загальній чисельності. За офіційними даними, загальна чисельність чоловіків Луганської області складає 45,7%, жінок -54,3%.

Кількість сільського населення взагалі нижча, порівняно з міським. Спостерігається різниця у співвідношенні між чоловіками та жінками: в сільській місцевості цей показник більш збалансований.

Як і стать, вік є демографічною ознакою людини і багато в чому визначає її соціальну роль, місце в суспільстві.

Законодавство України передбачає можливість надання права на відпустку по догляду за дитиною як матері, так і батьку.

Відпустки по догляду за дитиною в Луганській області

Проблеми старіння, що характерні для демографічної ситуації в Україні в цілому, не обминули Луганську область. Загальне скорочення населення відбувається за рахунок природного скорочення, причому це стосується обох статей. Основні причини природного скорочення населення - зниження протягом тривалого часу рівня народжуваності та високий рівень смертності.

Серед чоловіків і жінок існує різниця рівнів смертності. Так, в усіх вікових групах смертність чоловіків перевищує смертність жінок.

Лише в одній віковій категорії кількість померлих жінок більша кількість померлих чоловіків - від 65 років та старше.

Шлюбний стан населення Луганської області (за даними переписів населення)

До минулого року існувала незначна тенденція до підвищення кількості зареєстрованих шлюбів. Зниження цього показника у 2008 році є циклічним, воно спостерігається у високосні роки.

Спостерігається стала тенденція перевищення майже вдвічі кількості розлучень у співвідношенні до кількості зареєстрованих шлюбів. Причинами цього є: психологічна неготовність до шлюбу, економічні та фінансові проблеми, легковажне ставлення до шлюбу, негативні звички, прояви насильства у сім'ї тощо.

2 МІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ

Міграції належать до найскладніших для дослідження демоекономічних процесів. їх складність як об'єкта наукового пізнання обумовлена такими особливостями:

- небіологічним характером міграцій: якщо народжуваність і смертність включають як фізіологічні, так і соціально-економічні компоненти, і навіть основою трудової активності є потяг до задоволення передусім біологічних потреб організму, то фізіологічної необхідності у зміні місця проживання у людини немає;

- можливістю багаторазових переміщень індивіда: народження та смерть є одиничними подіями, шлюби і розлучення трапляються не так часто, місце ж проживання окремі особи змінюють упродовж життя кілька десятків разів;

- специфікою міграцій як між територіального процесу: якщо природне відтворення та соціальний рух являють собою саморозвиток окремо взятого

населення, то міграція є проявом взаємовпливу двох територіально відокремлених сукупностей людей - кожен акт виїзду з одного регіону спричиняє вселення в інший, причому прибулі вносять у нову спільноту риси демографічної поведінки і працеактивних настанов, панівні серед населення попереднього місця проживання; - проблематичністю обліку міграцій та отримання достовірної і вичерпної інформації з цього компонента демографічного розвитку.

Вплив міграцій на демографічний розвиток полягає у безпосередній зміні чисельності громадян унаслідок прибуття і вибуття контингентів, трансформації статево-вікової структури населення регіонів (яка визначає загальні коефіцієнти народжуваності та смертності) у результаті різного ступеня участі у міграціях представників різних статево-вікових груп, зміні інтенсивності народжуваності через відмінності репродуктивних настанов мігрантів і немігруючого населення, зміні рівня здоров'я, пов'язаному з переїздом, що позначається на показниках смертності.

Розподіл мігрантів за статтю та потоками по Луганській області

Жінок, які здійснюють міграцію, виявляється в 1,3 рази більше, ніж чоловіків.

У темпах внутрішньої міграції співвідношення між жінками і чоловіками скоротилися порівняно з минулим роком (з 1,3 до 0,5 рази).

Знизились темпи зовнішньої міграції. Так, у 2008 році до Луганської області прибуло в 1,03 рази менше людей, ніж у 2007 році, а вибуло в 1,1 рази менше осіб, причому більш активними мігрантами виявляються жінки.

Розподіл мігрантів за віком по Луганській області за 2008 рік.

3 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

Охорона здоров'я населення є однією із найважливіших складових соціально-економічного розвитку суспільства. Людина, її життя і здоров'я -найважливіші соціальні цінності держави, визначені Конституцією України.

Але прикметою сьогодення в Україні є політична та економічна кризи, які призвели до спаду виробництва, скорочення робочих місць та росту безробіття, низького рівня життя та зубожіння більшості населення. Несприятливою є екологічна ситуація та високий рівень комерціалізації галузевих установ.

Страницы: 1, 2


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.