RSS    

   Аналіз руху грошових потоків підприємства

Аналіз руху грошових потоків підприємства

Вступ

Однією з основних умов стабільного фінансового стану підприємства є надходження грошових коштів, що забезпечує покриття його поточних зобов'язань. Відповідно, відсутність такого мінімально необхідного запасу грошових коштів свідчить про фінансові труднощі підприємства. В той же час надмірна величина грошових коштів свідчить про те, що реально підприємство несе збитки, пов'язані з інфляцією і знеціненням грошей. Тому для будь-якого підприємства дуже важливим є аналіз наявності грошових коштів та їхнього руху.

Метою написання реферату є дослідження теоретичних основ аналізу руху грошових коштів.

Відповідно до оставленої мети були поставлені такі завдання:

а) дослідити економічну сутність руху грошових коштів та види грошових потоків;

б) визначити мету й завдання аналізу руху грошових коштів;

в) дослідити основні етапи аналізу руху грошових коштів;

г) ознайомитися із системою показників, що характеризують рух грошових коштів.

Предметом дослідження є теоретичні аспекти руху грошових коштів підприємства.

При написанні роботи були використані наступні методи дослідження: монографічний, аналітичний, табличний, методи аналізу й синтезу.

Інформаційною базою для написання реферату були підручники, навчальні посібники, нормативно-правові акти, дані Інтернету.

1. Сутність руху грошових коштів та класифікація грошових потоків підприємства

У сучасній економічній літературі питання сутності грошових потоків підприємства по-різному трактується вченими. Відсутній єдиний підхід до розуміння цього поняття. Так, згідно П(С)БО 4 рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Підходи вітчизняних та зарубіжних авторів щодо сутності грошових потоків наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 - Розкриття поняття «грошовий потік» різними авторами

Автор

Визначення

Крамаренко Г. О.

Грошовий потік - сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, генерованих господарською діяльністю підприємства

Старостенко Г. Г., Мірко Н. В.

Грошовий потік - надходження і ви трати грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства

Бутинець Ф. Ф.

Грошовий потік - найважливіший самостійний об'єкт фінансового аналізу, який проводиться з метою оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

Кірсґіцев Г. Г.

Грошовий потік - є одним із ключових моментів оптимального співвідношення між ліквідністю та прибутковістю

Крамаренко В. І.

Грошовий потік - сукупність надходжень і вибуття коштів за певний період часу, сформованих у процесі господарської діяльності

Маркіна І. А.

Грошовий потік - сукупність розподілених за часом надходжень і виплат грошових коштів, які утворюються в процесі господарської діяльності і пов'язані із за без печенням його платоспроможності

Е. Нікбахт, А. Гроппеллі

Грошовий потік - як міра ліквідності підприємства, що складається з чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування

Узагальнивши вищенаведені визначення, вважаємо, що найбільш точно розкриває поняття „грошовий потік” наступна дефініція: грошовий потік - сукупність надходжень і вибуття коштів за певний період часу, сформованих у процесі господарської діяльності.

Грошові потоки підприємства в цілях аналізу класифікуються за наступними ознаками:

- за масштабами обслуговування господарського процесу:

а) грошовий потік по підприємству;

б) грошовий потік за окремими структурними підрозділами;

в) грошовий потік за окремими господарськими операціями.

- за видами діяльності:

а) грошовий потік від операційної діяльності;

б) грошовий потік від інвестиційної діяльності;

в) грошовий потік від фінансової діяльності.

- за спрямованістю руху грошових коштів:

а) позитивний грошовий потік;

б) від'ємний грошовий потік.

- за методом обчислення:

а) валовий грошовий потік;

б) чистий грошовий потік.

- за рівнем достатності:

а) надлишковий грошовий потік;

б) дефіцитний грошовий потік.

- за методом оцінки за часом:

а) майбутній грошовий потік;

б) теперішній грошовий потік.

- за регулярністю формування:

а) регулярний грошовий потік;

б) дискретний грошовий потік.

- за стабільністю формування:

а) регулярний грошовий потік з рівномірними часовими інтервалами;

б) регулярний грошовий потік з нерівномірними часовими інтервалами [2, C. 144-146].

Рух грошових коштів на підприємстві аналізується на підставі звіту про рух грошових коштів. Звіт про рух грошових коштів - це звіт про зміни фінансового стану підприємства, складений на ос нові вивчення потоків грошових коштів.

У звіті аналіз грошових коштів здійснюється за трьома основними напрямками, а саме:

а) операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

б) інвестиційна діяльність - це діяльність, яка призводить до придбання та реалізації тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

в) фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства [5, C. 45].

Склад грошових потоків у розрізі цих видів діяльності наведений у додатку А.

Таке групування дає можливість проаналізувати поточні по токи грошових коштів, оцінити здатність підприємства погасити свою заборгованість та виплатити дивіденди, проаналізувати необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів [8, C. 150].

Таким чином, грошові потоки підприємства - це надходження і ви трати грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства. Розглянемо мету, завдання і значення аналізу руху грошових коштів.

2.Мета і завдання аналізу руху грошових коштів

Мета аналізу руху грошових коштів - оцінка спроможності підприємства заробляти грошові кошти в розмірі і в строки, необхідні для здійснення запланованих витрат.

Дана мета реалізується через вирішення наступних завдань:

- визначення обсягів і джерел грошових коштів, що над ходять на підприємство. У процесі здійснення такого напряму аналізу доцільно зупинитися на розгляді таких питань:

а) чи не відбулося надходження грошових коштів за рахунок збільшення короткострокових зобов'язань, які потребують погашення в майбутньому;

б) чи не збільшився акціонерний капітал за рахунок додаткової емісії акцій;

в) чи не було розпродажу майна (основних засобів, виробничих запасів);

г) чи скорочуються запаси матеріальних цінностей, незавершеного виробництва, готової продукції на складі.

- дослідження основних напрямів використання грошових коштів. У цьому зв'язку слід проаналізувати питання:

а) чи не спостерігається зниження показників оборотності активів;

б) чи немає уповільнення оборотності поточних активів;

в) чи не зростають абсолютні значення запасів і дебіторської заборгованості;

г) чи не було різкого збільшення обсягів виробництва товарів, що потребує додаткових грошових потоків;

д) чи не було надмірних виплат акціонерам понад рекомендованих норм розподілу чистого прибутку;

е) чи своєчасно здійснюються платежі до бюджету та державні цільові фонди;

ж) чи не було тривалої заборгованості персоналу по заробітній платі.

- оцінка причин дефіциту грошових коштів. Такими причинами можуть бути:

а) низька рентабельність, активів і власного капіталу;

б) відволікання грошових коштів у зайві виробничі запаси та незавершене виробництво, вплив інфляції на запаси;

в) випереджаючі темпи зростання дебіторської заборгованості відносно темпів зростання обсягів реалізації;

г) великі капітальні витрати, що не забезпечені відповідними джерелами фінансування;

д) високі виплати податків і зборів, а також суми дивідендів акціонерам;

е) надмірна частка позикового капіталу в пасиві балансу і пов'язані з цим високі виплати відсотків за користування кредитами та позиками;

Страницы: 1, 2


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.